Par mums

Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde lepojas ar bērncentrētu kolektīvu, drošu vidi, individuālu pieeju un pārdomātu mācību satura īstenošanu.

Pieredzējuši skolotāji

Bērna izglītība un vispārējā attīstība ir ne tikai vadītāju prioritāte, bet arī pārējā personāla pamatuzdevums.

Varat uzticēt mums visdārgāko, jo mūsu skolotāji ir ar visaugstāko atbildības sajūtu un pieredzi vairāku gadu garumā.

Mūsu mērķi :

 1. Veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta: - uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu; - uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
 2. Sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.Uzdevumi: 

 1. Veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām. 

2. Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.

 3. Attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas. 

4. Nostiprināt un aizsargāt Bērna drošību un veselību, veicinot viņa fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību. 

5. Attīstīt katra Bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko, veidojot viņā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. 

6. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.

 7.  Sagatavot bērnu pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves likumsakarības. 


Pašnovērtējums 2021./2022.m.g.